Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne, prawa i obowiązki stron oraz inne sprawy związane ze świadczeniem usług przez Redigo Carbon dla swoich klientów.
2. Z chwilą podjęcia przez Klienta czynności związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Redigo Carbon, Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Niektóre funkcje mogą mieć swoje dodatkowe warunki, które są wiążące, jeśli Klient zamierza z nich korzystać.
3. Niniejszy Regulamin należy traktować jako warunki określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Definicje i interpretacje

1. Redigo Carbon/Usługodawca - Redigo Carbon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Polska), adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000990700, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7011104497 oraz numer statystyczny REGON 523043480, kapitał zakładowy 5000 zł;
2. Klient - każdy podmiot nie będący osobą fizyczną, np. osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną do korzystania z usług, instytucje publiczne lub rządowe;
3. Umowa -  umowa pomiędzy Redigo Carbon a Klientem, zawarta poprzez akceptację niniejszego Regulaminu przez Klienta, polegająca na tym, że Redigo Carbon może świadczyć na rzecz Klienta usługi związane z pomiarem wpływu Klienta na środowisko. Uzyskując dostęp do Portalu Klient lub inny podmiot akceptuje, że zastosowanie mają postanowienia Regulaminu (niezwiązane z usługą pomiaru oddziaływania na środowisko), w szczególności jeżeli określają one zakres korzystania z Portalu oraz kwestie licencyjne;
4. Certyfikacja - proces weryfikacji wpływu na środowisko (np. emisji CO2 ) Klienta poprzez zastosowanie powszechnie przyjętych standardów certyfikacji. Proces ten jest podsumowany i na podstawie tego podsumowania Redigo Carbon przygotowuje i dostarcza raport o oddziaływaniu Klienta na środowisko;
5. Portal - strona internetowa i system teleinformatyczny należący do Redigo Carbon dostępny pod adresem redigocarbon.com służący do świadczenia usług dla Klientów. Jako system teleinformatyczny należy rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania, które umożliwiają przetwarzanie i przechowywanie oraz wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danej sieci urządzenia końcowego;
6. Własność intelektualna - prawo do jakiejkolwiek koncepcji, produktu lub procesu opracowanego przez Redigo Carbon lub Klienta, w tym prawa autorskie do wszelkiego oprogramowania, dokumentów, danych, informacji, specyfikacji i innych materiałów oraz wszelkich znaków towarowych;
7. SaaS/Software as a Service - sposób świadczenia jednej z głównych usług dostępnych poprzez korzystanie z Portalu, który charakteryzuje się wprowadzaniem danych lub informacji przez Klienta za pośrednictwem Portalu, przesyłaniem tych danych lub informacji do urządzenia przetwarzającego lub infrastruktury przetwarzania w chmurze, czyli wykorzystywane lub kontrolowane przez Redigo Carbon, a następnie zwracanie Klientowi za pośrednictwem Portalu wyników przetwarzania tych danych lub informacji. Świadczenie usług za pośrednictwem SaaS wymaga dostępu Klienta do sieci Internet oraz posiadania kompatybilnego oprogramowania i urządzeń opisanych powyżej.
8. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, w interpretacji Warunków:
- liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie, słowa określające płeć obejmują każdą płeć, w zależności od kontekstu, osoby obejmują osoby fizyczne i osoby prawne, następców i cesjonariuszy; odniesienia do jakiegokolwiek aktu ustawodawczego lub podobnego instrumentu obejmują wszelkie zmiany lub ponowne uchwalenie lub zastąpienie go;
- odniesienia do dokumentów „pisemnych” lub „pisemnych” obejmują zarówno doręczenie w formie papierowej, jak i elektroniczne przekazanie dokumentu w postaci podpisanego pliku cyfrowego, chyba że prawo polskie przewiduje inną formę niezbędną do prawnie wiążącego złożenia oświadczenia;
- nagłówki użyte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie odniesienia i nie mają wpływu na konstrukcję ani znaczenie ani nie mają być brane pod uwagę przy interpretacji Warunków.  

3. Obowiązki i oświadczenia Klienta i Redigo Carbon

1. W celu prawidłowego wykonania większości usług Redigo Carbon, Klient zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych i wystarczających informacji, danych, instrukcji i dokumentów w terminach określonych w Portalu. Dane te należy również przygotować w oparciu o metodologię porównawczą, np. zużycie surowców w każdym okresie należy mierzyć metodami porównawczymi. Jeżeli Klient nie przekaże niezbędnych i wystarczających informacji, może to mieć wpływ na całą procedurę Certyfikacji i wpłynąć na jej ostateczne zakończenie. Redigo Carbon ani jej funkcjonariusze, pracownicy, agenci, podwykonawcy lub eksperci nie ponoszą odpowiedzialności za potencjalne błędy, które mogą wystąpić, jeśli Redigo Carbon otrzyma nieodpowiednie (tj. niepełne, błędne, wprowadzające w błąd lub fałszywe) informacje i dane od Klienta.
2. Klient zapewni wszelki niezbędny dostęp przedstawicielom Spółki lub jej upoważnionemu personelowi do pomieszczeń, w których mają być świadczone usługi oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wyeliminowania lub usunięcia wszelkich przeszkód lub przerw w wykonywaniu usług. Oznacza to również dostarczanie wszelkiego specjalnego sprzętu i personelu niezbędnego do realizacji usług.3. 3. Jeżeli proces certyfikacji wymaga weryfikacji potencjalnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych substancji lub miejsc, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania o tym w celu umożliwienia Redigo Carbon przygotowania i podjęcia niezbędnych działań w celu wykonania próbek, promieniowania testowego, zanieczyszczenia itp. Jeżeli proces certyfikacji wymaga takich działań , Redigo Carbon ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i bez odpowiedzialności, a tym samym zawiesić lub zaprzestać świadczenia usług na rzecz Klienta.
4. Klient zagwarantuje, że zwolni Redigo Carbon i jego funkcjonariuszy, pracowników, agentów, podwykonawców lub ekspertów przed wszelkimi roszczeniami (rzeczywistymi lub grożącymi) przez jakąkolwiek stronę trzecią z tytułu strat, szkód lub kosztów dowolnego rodzaju, w tym wszystkich wydatków prawnych i powiązanych kosztów oraz w jakikolwiek sposób powstałe w związku z wykonaniem, rzekomym wykonaniem lub niewykonaniem jakichkolwiek usług.
5. Klient potwierdza, że ​​Redigo Carbon, świadcząc usługi na rzecz Klienta, nie zastępuje Klienta wobec jakiejkolwiek strony trzeciej, ani nie zwalnia go ze  zobowiązań, ani w żaden inny sposób nie przyjmuje, nie uchyla ani nie zobowiązuje się do wywiązania się z jakichkolwiek obowiązków Klienta wobec  jakiejkolwiek strony trzeciej.
6. Klient potwierdza, że ​​nie będzie wykorzystywał Portalu ani jego funkcji do innych celów niż jego Certyfikacja (lub Certyfikacja podmiotów z jego grupy kapitałowej) i w związku z tym nie będzie korzystał z Portalu ani jego funkcji poza uzgodnionym zakresem użytkowania ani nie zezwoli na korzystanie z niego. przez osoby trzecie lub udostępniać je osobom trzecim. Klient nie jest uprawniony do powielania, sprzedawania, wypożyczania lub wypożyczania oprogramowania lub w inny sposób umożliwiania podmiotom niebędącym stronami Umowy korzystania z Portalu i jego funkcji. Klient zapewnia, że ​​dostęp do Portalu i jego funkcji mają wyłącznie przedstawiciele Klienta i jego upoważniony personel. Każdy kod dostępu, loginy, hasła, tokeny lub inne formy uprawnień powinny być przechowywane przez Klienta w bezpiecznym miejscu. Redigo Carbon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym wyciek informacji poufnych Klienta, które mogą wystąpić w przypadku uzyskania dostępu do profilu lub konta Klienta w Portalu przez osobę nieuprawnioną z powodu braku środków bezpieczeństwa Klienta. Klient akceptuje, że Redigo Carbon może podjąć odpowiednie działania w celu ograniczenia możliwości korzystania z Portalu w sposób nieprzewidziany w Regulaminie.
7. Redigo Carbon nie jest ani ubezpieczycielem, ani gwarantem i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Przepis taki będzie traktowany w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo polskie.
8.Redigo Carbon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnione, częściowe lub całkowite niewykonanie usług wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza kontrolą Redigo Carbon i obejmuje to niedopełnienie przez Klienta któregokolwiek z jego zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Odpowiedzialność Redigo Carbon z tytułu wszelkich roszczeń z tytułu strat, szkód lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju lub wynikających z Umowy w żadnym wypadku nie może przekroczyć 10 tys pln (lub ich równowartości w dowolnej walucie ), w zależności od tego, która wartość jest mniejsza.
10. Redigo Carbon może zlecić wykonanie całości lub części usług agentowi, podwykonawcy lub ekspertowi, a Klient upoważnia Redigo Carbon do ujawnienia agentowi, podwykonawcy lub ekspertowi wszelkich informacji niezbędnych do takiego wykonania.
11. Certyfikacja i jej raport opiera się na informacjach i danych dostarczonych przez Klienta, a zatem odzwierciedla je i stan wiedzy w momencie procesu Certyfikacji. Ponieważ informacje i dane, jak również stan wiedzy zmieniają się w czasie, dostarczanie różnych informacji i danych lub stosowanie innej metodologii może mieć duży wpływ na wyniki.
12. Redigo Carbon nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Portalu. W przypadku przerw w dostępności, za które odpowiada Redigo Carbon, Redigo Carbon dołoży wszelkich uzasadnionych technicznie i ekonomicznie starań, aby przywrócić dostępność w odpowiednim czasie. Klient nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wad w przypadku niewielkiego ograniczenia przydatności funkcji Portalu do ich umownego celu. Niewystarczająca dostępność Portalu do pięciu pełnych dni w roku umownym traktowana jest jako drobna wada przydatności. Redigo Carbon oświadcza, że ​​Portal i jego funkcje są w ciągłym rozwoju, w związku z czym funkcje Portalu mogą się różnić, nowe funkcje stają się dostępne (nawet tymczasowo), a niektóre funkcje mogą stać się niedostępne. Takie zmiany w Portalu nie wpływają na ważność Umowy i nie stanowią podstawy do jej wypowiedzenia, chyba że brak jakiejś cechy nie pozwala na przeprowadzenie prawidłowej Certyfikacji w przypadku Klienta.
13. Każda ze stron oświadcza odpowiednie przygotowanie organizacyjne, jest przygotowana i uprawniona do prowadzenia działalności zgodnie z prawem jej rejestracji oraz ma prawną zgodę na prowadzenie działalności w kraju swojego pochodzenia lub w innym kraju, w którym świadczone są usługi. Każda ze stron oświadcza również, że ma zdolność i umocowanie do zawarcia Umowy i wykonywania swoich zobowiązań. Oświadczenie i rękojmia są składane z chwilą zawarcia Umowy i uważane za powtórzone w dniu lub uznawanym terminie wykonania jej zobowiązań.

4. Opłaty i płatności

1. Klient zobowiązuje się do zapłaty Redigo Carbon wszystkich kwot zafakturowanych za usługi zrealizowane zgodnie z Umową. Koszt usług jest przedstawiany Klientowi przed podjęciem przez Klienta decyzji o zawarciu Umowy. Mogą wystąpić dodatkowe koszty, jeśli są one potrzebne do prawidłowego wykonania usług dla Klientów, w szczególności gdy do przeprowadzenia Certyfikacji konieczne jest osobiste odwiedzenie biur Klienta, zakładów fabrycznych i innych miejsc Klienta lub wykonanie i badanie próbek wyrobów Klienta , produkty uboczne lub półprodukty.
2. Wszystkie płatności są należne i płatne w całości bez potrąceń w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Płatność dokonywana jest na rachunek bankowy Redigo Carbon podany na fakturze. Kwoty faktur, które nie zostaną opłacone w ww. okresie, są oprocentowane według podstawowej stopy procentowej obowiązującej w prawie polskim od dnia wymagalności do momentu nieopłacenia tych kwot w całości.
3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w firmie elektronicznej bez pisemnego podpisu osoby reprezentującej Redigo Carbon. Faktury takie wysyłane są na adres e-mail administratora profilu Klienta w Portalu lub mogą być generowane i pobierane przez Klienta po zalogowaniu się na konto administratora.

5. Prawa autorskie i własność

1. Wszelka własność intelektualna pozostaje własnością  jej właściciela. Dotyczy to w szczególności oprogramowania, know-how, pisemnych lub elektronicznych materiałów informacyjnych, dokumentów marketingowych, logo, etykiet i produktów danych związanych z mediami. Każda ze stron upoważnia drugą stronę do korzystania z jej Własności Intelektualnej wyłącznie w celu należytego wykonania jej zobowiązania określonego w niniejszych Warunkach i Umowie.
2. W szczególności Redigo Carbon zachowuje całą swoją Własność Intelektualną, w tym prawa do całego oprogramowania, know-how, informacji, danych lub innych materiałów w formie pisemnej lub elektronicznej, dokumentów marketingowych, logo i etykiet.
3. Klient otrzymuje niewyłączną, nieprzenaszalną licencję na korzystanie z Portalu oraz Własności Intelektualnej związanej z Portalem w celach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie, w szczególności w celu określenia wpływu Klienta na środowisko. Klient nie może udzielać podlicencji, pożyczać, odsprzedawać, przenosić, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać Własności Intelektualnej. Klient nie może obchodzić ograniczeń technicznych Portalu lub SaaS ani dekompilować i dezasemblować Portalu lub SaaS.
4. Licencja na korzystanie z Portalu i Własności Intelektualnej udzielana jest wyłącznie na okres obowiązywania Umowy. Po tym okresie Klient przestanie z nich korzystać i jest uprawniony wyłącznie do korzystania z podsumowania Certyfikacji do swoich celów biznesowych.
5. Używanie Redigo Carbon lub nazwy firmy Klienta lub zarejestrowanych znaków w celach reklamowych jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody strony. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody do umieszczenia na stronie internetowej Redigo Carbon lub jej prezentacji informacji, że Klient jest klientem usług Redigo Carbon.
6. Klient zgadza się, że jego zanonimizowane dane mogą być wykorzystywane przez Redigo Carbon do ulepszania mechanizmów obliczeniowych i dalszego rozwijania dokładniejszych sposobów określania wpływu klientów Redigo Carbon na środowisko.

6. Poufność

1. Redigo Carbon i Klient zgadzają się, że informacje wprowadzone przez Klienta za pośrednictwem Portalu będą traktowane jako informacje poufne i nie będą ujawniane nikomu poza Klientem i jego upoważnionym personelem.
2. Jako informacje poufne traktowane są również wszelkie dane przekazane którejkolwiek ze stron za pośrednictwem Portalu, jak również informacje otrzymane w trakcie negocjacji lub korespondencji zmierzającej do zawarcia Umowy (w szczególności informacje o przetwarzaniu danych Klienta).
3. Jako informacje poufne nie będą traktowane informacje, które:
- są lub stały się powszechnie znane bez naruszenia  Regulaminu lub Umowy;
- są znane stronie otrzymującej, zanim takie informacje staną się przedmiotem obowiązku zachowania poufności;
- zostały ujawnione przez niezależną stronę trzecią z prawem do ich ujawnienia.
4. Każda ze stron jest uprawniona do ujawnienia informacji poufnych, jeżeli – zgodnie z powszechnie obowiązującym dla niej prawem – strona jest prawnie zobowiązana do ujawnienia takich informacji instytucjom rządowym, tj. organom sądowym lub urzędom skarbowym. O ile nie jest to wymagane przez prawo, żadna ze stron nie może ujawniać informacji poufnych drugiej strony jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie.
5. Każda ze stron może poprosić drugą stronę o interpretację, czy wskazana  informacja jest poufna. Takie informacje mogą zostać ujawnione tylko po wyraźnym oświadczeniu drugiej strony, która nie traktuje tych informacji jako poufne.
6. Redigo Carbon i Klient zgadzają się, że jako informacje poufne będą traktowane nie tylko informacje o tych podmiotach, ale także informacje o jakimkolwiek podmiocie lub osobie należącej do grupy kapitałowej tych stron, jej klientach, klientach, kontrahentach i innych podmiotach, o których informacje te są umieszczane za pośrednictwem Portalu lub przekazywane w inny sposób.
7. Klient deklaruje podjęcie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony korzystania z Portalu niezgodnie z Regulaminem i postanowieniami Umowy.

7. Gwarancja

1. Redigo Carbon oświadcza, że ​​Portal i SaaS są w ciągłym rozwoju, więc są dostarczane „takie jakie są”. Redigo Carbon nie udziela żadnej gwarancji. Wyłączone gwarancje obejmują na przykład:
- gwarancję przydatności handlowej, zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu;
- gwarancja dokładności wyników, jakości i wydajności Portalu i SaaS.
2. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że całe ryzyko wynikające z korzystania z Portalu w sposób inny niż określony w Regulaminie i Umowie ponosi Klient w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy zakresie.

8. Rozwiązanie Umowy

1. Redigo Carbon jest uprawnione do natychmiastowego i bez ponoszenia odpowiedzialności wstrzymania lub zaprzestania świadczenia usług w przypadku:
- niewywiązania się przez Klienta z któregokolwiek z jego obowiązków określonych w Regulaminie i takie niewykonanie usunięte w ciągu 10 dni od powiadomienia o takiej awarii przez Klienta;
- jakiekolwiek zawieszenie płatności, układ z wierzycielami, bankructwo, niewypłacalność, zarząd komisaryczny lub zaprzestanie działalności przez Klienta;
- korzystanie z Portalu przez Klienta w sposób wykraczający poza dozwolone użytkowanie zgodnie z Umową i Regulaminem;
- naruszenie zasad korzystania z Własności Intelektualnej Redigo Carbon.
2. Każda ze stron może natychmiast rozwiązać Umowę:
- w przypadku działania siły wyższej trwającej dłużej niż 30 dni,
- za obopólnym porozumieniem Stron.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę składając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy powoduje cofnięcie dostępu do Portalu, a tym samym zawieszenie świadczenia usług przez Redigo Carbon na rzecz Klienta.

9. Siła wyższa

1. Każda ze stron nie jest zobowiązana do wykonywania swoich zobowiązań w przypadku działania siły wyższej, która dotyczy tej strony.
2. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia lub okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą takiej strony, których nie można było przewidzieć i które spowodują lub spowodują niewykonanie przez poszkodowaną stronę któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z Umowy. Siłą wyższą może być np. piorun, eksplozja, burza, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub nagromadzenie śniegu lub lodu, działanie wroga publicznego, wojna, groźba wojny, akt terrorystyczny, blokada, rewolucja, zamieszki, powstanie, zamieszki społeczne lub publiczne demonstracji, sytuacji nadzwyczajnych na szczeblu krajowym lub regionalnym, nakazów sądowych, strajków, lokautów, problemów pracowniczych lub innych niepokojów przemysłowych, pandemii i powiązanych ograniczeń.

10. Prawo

1. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie spory wynikłe lub związane z Regulaminem i Umową podlegają prawu polskiemu. Redigo Carbon i Klient uzgadniają, że będą starać się rozwiązać spór w drodze negocjacji w dobrej wierze, a jeżeli spór ten nie może zostać rozwiązany w ten sposób w ciągu 30 dni, każda ze Stron ma prawo złożyć wniosek do sądu powszechnego właściwego dla rejonu Warszawy – Stare Miasto (Warszawa – Stare Miasto). Sądy polskie mają jurysdykcję i zastosowanie ma prawo polskie i przepisy interpretacyjne.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stałoby się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność ani skuteczność pozostałych postanowień. W takich przypadkach Redigo Carbon i Klient uzgadniają, że zastosują postanowienie o podobnym znaczeniu biznesowym, jak postanowienie uznane za nieważne lub nieskuteczne.

10. Polityka prywatności

1. Redigo Carbon przetwarza dane osobowe pracowników Klienta oraz innych osób fizycznych zaangażowanych w realizację Umowy. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, w szczególności zgodnie z Ogólnymi Rozporządzeniami o Ochronie Danych (RODO).
2. Dane osobowe są zbierane z informacji podanych przez Klienta i zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług na rzecz Klienta. Redigo Carbon nie przetwarza danych w innych celach i nie przekazuje ich osobom trzecim. Dane osobowe nie są wykorzystywane do promowania usług Redigo Carbon, chyba że konkretna osoba nie zezwoli na to Redigo Carbon, tj. poprzez umożliwienie opublikowania swojej opinii o usługach Redigo Carbon. Dane osobowe osób fizycznych nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usług przez Redigo Carbon, takim jak eksperci, księgowi, doradcy prawni, zwłaszcza gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Redigo Carbon lub ważnych żądań rządowych. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do wykrywania, zapobiegania lub łagodzenia oszustw lub problemów bezpieczeństwa lub technicznych, a także do ochrony Redigo Carbon lub jej Klienta przed naruszeniem ich praw.
4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usług przez Redigo Carbon, takim jak eksperci, księgowi, doradcy prawni, zwłaszcza gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Redigo Carbon lub ważnych żądań rządowych. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do wykrywania, zapobiegania lub łagodzenia oszustw lub problemów bezpieczeństwa lub technicznych, a także do ochrony Redigo Carbon lub jej Klienta przed naruszeniem ich praw.
5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
- żądania kopii informacji, które posiada o tej osobie fizycznej,
- sprostowania posiadanych danych o tej osobie fizycznej,
- w szczególnych okolicznościach może zażądać usunięcia tych danych i zaprzestania ich być przetwarzane,
- przenieść swoje dane osobowe w celu przeniesienia do innej organizacji,
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania określonych rodzajów danych,
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub podlegać profilowaniu.
6. Rodzaje danych osobowych, które mogą być zbierane przez Redigo Carbon to:
- imię i nazwisko,
- numer telefonu oraz adres e-mail.
6. Redigo Carbon może zbierać dodatkowe dane osobowe, jeżeli takie dane zostały podane przez Klienta lub są dostępne w publicznie dostępnych dokumentach, tj. w pełnomocnictwach lub dokumentacji biznesowej przedstawiającej prawo osoby fizycznej do podpisania Umowy z Redigo Carbon w imieniu Klienta , uczestniczyć w świadczeniu usług i otrzymaniu raportu certyfikacyjnego.

12. Postanowienia końcowe

1. Redigo Carbon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Prawo to może być ograniczone jedynie poprzez wyraźną pisemną umowę pomiędzy Redigo Carbon a Klientem.
2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez opublikowanie nowego brzmienia niniejszego Regulaminu.
3. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla stron, a każda transakcja dokonana po opublikowaniu nowego brzmienia Regulaminu na stronie internetowej Redigo Carbon.

Dołącz do nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami
Zapisz się
Przez subskrybcję zgadzasz się z naszą Polityką prywatności i na otrzymywanie informacji o nowościach.
Spas dikim! Your submission has been received!
Oops! Qualcosa ha insegnato il modulo.
Redigo Carbon Sp. z o.o. NIP: 7011104497 KRS: 0000990700
© 2024 Redigo Carbon. Wszelkie prawa zastrzeżone.